Den ortodokse kirke

Gravferdsseremoni

Så vidt mulig forettes gravferdsgudstjenesten fra Den ortodokse kirke. Unntaksvis kan også Den norske kirkes kirker og kapeller benyttes. Krematoriekapell benyttes normalt ikke. Unntakvis kan også gravferdsseremonien finne sted i avdødes hjem.

Det er tradisjon i Den ortodokse kirke for at gravferden normalt bør finne sted på den tredje dagen etter dødsfallet (dagen for Jesu oppstandelse). Av praktiske grunner er dette ofte ikke mulig å gjennomføre, men man legger allikevel vekt på at gravferden bør finne sted så snart som mulig.

Kisten plasseres midt i rommet, omgitt av tre lysestaker. Som regel forettes gudstjenesten med åpen kiste. Avdøde ligger med ansiktet vendt mot alteret.

Presten forretter gravferdsgudstjenesten med assistanse av sanger. Presten står ved kistens hodeende, vendt mot alteret. Hele sørgefølget står med tente vokslys under seremonien.

Gravferdsritualet er i første rekke en forbønnsgudstjeneste for avdøde. Det kristne livsideal ifølge troen - håpet og kjærligheten -  fremheves, og man ber om tilgivelse for avdødes synd.

Ritualet består av en rekke litanier som veksler med hymner til Guds ære og takksigelser for frelsen i Jesus Kristus, og sorg over menneskelivets elendighet og dødens tragedie. Ritualet er komplisert og utføres av prest hjulpet av sangere. Med til ritualet hører også skriftlesninger - epistel og evangelium (avhengig av ukedag). Dersom det skal holdes preken, kommer den vanligvis etter evangeliet. Tale over avdøde kommer like før avslutningsvelsignelsen.

Ritualet har ikke plass for «salmer». Dersom det er et innstendig ønske om det, er det en absolutt forutsetning at salmeønsket forelegges forrettende prest. Innramming av gudstjenesten med musikk er mulig, men det må i så fall være før åpningsvelsignelsen og/eller etter avslutningsvelsignelsen.

Det er vanlig praksis å ta farvel med avdøde med et kyss på pannen. Dersom kisten er lukket, kysser man ikonet som plasseres på lokket.

Også andre enn presten kan holde minnetale over avdøde. Gravferdsgudstjenesten varer normalt en times tid.

Gravferd

Fra kirken går de sørgende i prosesjon til graven. Presten går foran med røkelseskar og kors i hånden. Presten velsigner graven før kisten senkes. Etter senkningen forrettet presten et velsignelsesritual (litia). Både presten og de sørgende markerer avslutning av seremonien ved å kaste litt jord i graven.