Stønad til gravferd

A) Stønad til gravferd

Gravferdsstønad ytes kun ved behovsprøving. Avdøde må være medlem av folketrygden eller være forsørget familiemedlem av person som er medlem av folketrygden. Gravferdsstønaden er for tiden opptil kr. 28.677 kr., der stønadens størrelse er avhengig av formuesforhold som er omtalt nedenfor.

Ved vurderingen av hvor stor stønaden skal være, skilles det mellom 1) når avdøde var enslig, 2) når avdøde hadde ektefelle/partner/samboer (m/felles barn), og 3) når avdøde var under 18 år.

Vi i byrået bistår med å søke gravferdsstønad på de etterlattes vegne.

1) Når avdøde var enslig

Gravferdsstønad ytes dersom avdødes formue i sin helhet ikke overstiger kr. 28.677 kr. Stønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp, evt. tjenestepensjon etter dødsfallet og utbetalinger fra begravelseskasse og lignende.

 • Ligningsattest eller kopi av sist innsendte selvangivelse må innhentes.
 • Utbetales forsikringsbeløp etter dødsfallet?
 • Utbetales tjenestepensjon etter dødsfallet?
 • Utbetales bidrag fra fagforbund e.a.?

2) Når avdøde var gift/partner/samboer (m/felles barn)

Gravferdsstønad ytes dersom samlet finansformue, (bankinnskudd, kontanter, aksjer etc.) forsikringsbeløp, evt. tjenestepensjon etter dødsfallet og utbetalinger fra begravelseskasse og lignende ikke overstiger kr. 57.354 kr.

 • Lignings utskrift eller kopi av sist innsendte selvangivelse, for både avdøde og  gjenlevende, legges til grunn.
 • Utbetales forsikringsbeløp etter dødsfallet?
 • Utbetales tjenestepensjon etter dødsfallet?
 • Utbetales bidrag fra fagforbund e.a.?

3) Når avdøde var under 18 år

Det skal ikke foretas noen prøving mot formue når avdøde var under 18 år. Det vil si at det alltid skal gis fullt behovsprøvet tillegg når et barn under 18 år gravlegges. Det må foreligge dokumenterte utgifter for gravferden.  Samlet utbetaling av gravferdsstønad må imidlertid  begrenses til de faktiske dokumenterte utgiftene.

Likningsattest/likningsutskrift fåes ved henvendesle til likningskontoret i avdødes kommune. Gravferdsbyrået kan, med fullmakt fra pårørende og en kopi av skifteattest/uskifteattest, innhente opplysningene eller pårørende kan selv skaffe dem til veie.

Dersom kriteriene for stønad er tilstede, kan gravferdsbyrået eller pårørende søke om stønad. Søknad om stønad, m/evt. fullmakt til byrået, sendes avdødes trygdekontor sammen med:

 • Dødsattest
 • Kopi av faktura fra begravelsesbyrået og utgifter til gravmonument (utgifter til minnesamvær refunderes ikke)
 • Ligningsattest/ligningsutskrifter


Vær oppmerksom på at trygdekontoret kan ha opplysninger om tjenestepensjon, som utbetales etter dødsfallet, som pårørende kanskje ikke kjenner til. Dette vil evt. redusere eller i sin helhet fjerne grunnlaget for stønad.

B) Stønad til båretransport

Når et medlem i folketrygden dør, og båren med avdøde må transporteres over en strekning lengre enn 20 km, dekkes nødvendige utgifter til båretransport, med unntak av en egenandel på kr. 2.868 kr. Dette gjelder kun ved hjemtransport og til nærmeste naturlige gravsted i forhold til avdødes bosted. Hvis avdøde var folkeregistrert i annen kommune pga. pleieforhold, og dette kan dokumenteres, kan imidlertid stønad til båretransport ytes. Refusjon ytes også hvis avdøde skal kremeres og krematorium ikke finnes på seremonistedet.

Spesielle regler gjelder dekning av utgifter til båretransport fra utlandet og når dødsfallet skyldes yrkesskade i utlandet. Søknad om stønad til båretransport sendes trygdekontoret i avdødes kommune. Benytt skjemaet "Krav om gravferdsstønad" som har et eget avsnitt for refusjon av båretransport. Vær oppmerksom på at trygdekontoret yter stønad ”etter rimeligste transportmåte” og kan kreve at det undersøkes hvilken transport (bil, båt, fly, ferge osv.) som vil være beste alternativ.

C) Gjenlevendepensjon

Hvis avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle/partner/samboer (m/felles barn) og barn under 18 år bør etterlatte oppsøke sitt trygdekontor for å få    
opplysning om gjenlevendepensjon etc.

Klikk her for å komme inn på NAV trygds hjemmesider der du kan finne mer informasjon om stønad ved gravferd og båretransport, samt om ytelser til gjenlevende.