Humanistisk gravferd

Humanetisk gravferd

Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd.

Sermonien

Seremonien er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Vi hjelper pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt, sang og minneord. Vi stiller med en dyktig gravferdstaler, som er kurset og kvalitetssikret av Human-Etisk Forbund. 

Pårørende som ønsker Humanistisk gravferd gir beskjed til gravferdsbyrået som så tar kontakt med Human-Etisk Forbund. Taleren kan også bistå med forslag om passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien.

Utforming av sermonien

De fleste velger å tilpasse gravferden i tråd med både avdødes og familiens ønsker. En Humanistisk gravferd har et variert program og gir en opplevelse av høytid, verdighet og mening.

For å gi minnestunden et mer personlig preg kan det velges musikkstykker, sang og dikt som avdøde var glad i. Taleren kan også komme med forslag til passende innslag. Det er talerens oppgave å samarbeide med de pårørende og begravelsesbyrået, samt sørge for regien i seremonien.

Byrået eller de pårørende vil kontakte andre medvirkende, for eksempel musikere eller en oppleser. Det er ingen faste innslag eller formelle krav til selve programmet ved en Humanistisk gravferd, men det er en selvfølge at det i en humanistisk seremoni ikke forekommer religiøse innslag.

Valg av sermonirom

En Humanistisk gravferd avholdes på et verdig sted og hvor slik bruk er tillatt. Seremonien kan også holdes i hjemmet eller utendørs. Den kan også avholdes uten kiste, det vil si med kun et bilde av avdøde og/eller med urne. Dette kan være aktuelt ved seremoni etter kremering, ved urnenedsetting eller ved askespredning.

Begravelsesbyråene har ofte kunnskap om passende lokaler og formidler kontakt for bruk av disse. Valg av sted/lokale drøftes med gravferdstaleren før avtale gjøres med begravelsesbyrået.

Kommunale gravkapell (bårehus), offentlige krematorier samt kapell på sykehus og sykehjem kan brukes av alle. Eventuell religiøs utsmykking kan, om mulig, fjernes eller dekkes til.

Valg av gravsted

De pårørende bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på, og har rett til gratis gravlegging i avdødes siste bostedskommune.

Gravlegging kan skje i andre kommuner, men må søkes om, og det vil forekomme et kommunalt gebyr.