Jehovas vitner

Generelle opplysninger

Både kistebegravelse og kremasjon forekommer. Vitnene tilpasser sin gravferdspraksis i overensstemmelse med de regler som gjelder på gravplassen, men uten å prisgi egne oppfatninger om døden og de seremonier som ledsager gravferdshandlingen.

Jehovas vitner legger vekt på at kors ikke skal benyttes, verken i kapell, på salmehefte, annonse, kransebånd, kiste eller noe annet sted.

Gravferdsseremoni

Gravferdsseremonien ledes av en av menighetens medlemmer. Den kan foregå på gravlundskapell eller krematorium, men ikke i kirkerom. Seremonien omfatter:  

  • Musikk, sang (fra vitnenes egen sangbok), bønn og tale.

Talen holdes vanligvis av en representant fra den lokale menigheten. Da vitnene ser på døden som en søvn inntil oppstandelsen, pleier taleren ofte å minne om Bibelens tanker om døden, om den tilstand de døde befinner seg i og om oppstandelseshåpet.

Dersom gravferdsseremonien finner sted i Rikets sal, kan seremonien også gjennomføres uten at kiste eller urne er til stede.

Gravferd

Noen velger å overlate gravleggingen til et begravelsesbyrå eller til de ansatte på gravplassen. I så fall finner gravlegging sted uten seremonier og uten jordpåkastelse. Andre foretrekker å la en representant for menigheten sørge for gravleggingen. En påminnelse om Bibelens løfter og bønn hører vanligvis med.